Skip to content

Hoe het label bekomen

Gelabelde producten kunnen verschillende vormen aannemen: coöperatieve aandelen (eigendomstitel van een deel van de coöperatie), obligaties (schuldbewijzen, een lening die u aan een vzw of coöperatie verstrekt), maar ook spaarrekeningen en crowdfunding platforms.

Deze producten bieden in ieder geval de mogelijkheid om projecten met een hoge sociale, culturele en/of ecologische meerwaarde te ondersteunen.

Het labelingstraject in enkele stappen

Indiening van een label aanvraag

Het aanvraagdossier met bijlagen wordt bij Financité (indien in het Frans) of FairFin (indien in het Nederlands) ingediend.

Analyse van het aanvraagdossier

Financité of FairFin analyseert het aanvraagdossier, rekening houdend met de 5 criteria waaraan moet worden voldaan om het label te verkrijgen.

Indien nodig wordt contact opgenomen met om voor eventuele vragen of bijkomende informatie.

Financité of FairFin brengt een voorstel uit voor een advies over de naleving van de voorwaarden van het label.

Oordeel van het Label Comité

Als het dossier volledig is, brengt het labelcomité, dat bestaat uit deskundigen uit de sociale economie, een uitvoerig advies uit over de vraag of het label al dan niet moet worden toegekend.

Definitieve beslissing

Deze wordt genomen door de raden van bestuur van Financité en FairFin

Toekenning van het label

Het label wordt voor onbepaalde tijd toegekend. Er wordt wel een regelmatige controle uitgevoerd, die op dezelfde elementen gebaseerd is als bij de label aanvraag.

Hoe de vermelding #DuurzameEnergie bekomen ?

 

Organisaties die bijzondere aandacht schenken aan de energiedimensie van hun activiteiten kunnen zich onderscheiden met de vermelding #DuurzameEnergie